Kumla bostäder

Brandsäkerhet

Tänk på brandrisken!

Några av de vanligaste brandorsakerna i ett hem är elektriska fel, brand vid matlagning samt levande ljus.  Det är viktigt att du känner till hur du ska förhindra brand och hur du ska agera om det börjar brinna. Nerikes Brandkår har i samarbete med Kumla Bostäder tagit fram en informationsbroschyr om brandsäkerhet i bostad. Läs den och du får värdefull kunskap.

På de här länkarna får du aktuell information

Skaffa dig mer kunskap om brandskydd via nätet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har en egen kanal på Youtube. Via den sprider man kunskap om hur olyckor kan förebyggas. MSB har producerat två filmer om hur människor bör agera vid bränder i bostäder, både flerfamiljshus och villor. Filmerna är ett led i arbetet med det regeringsuppdrag som myndigheten har. Uppdraget innebär att MSB tillsammans med berörda aktörer ska utarbeta en nationell strategi för att förstärka brandskyddet för enskilda. Filmerna är översatta till flera språk.