Kumla bostäder

Pool, att tänka på

Funderar du på att köpa en pool?

Vi vill att alla boende ska ha en trivsam och rolig sommar. Samtidigt har vi till vissa delar ett ansvar för att detta sker på ett tryggt och säkert sätt. För att förebygga olyckor med lekutrustning som studsmattor och drunkningstillbud i badpooler vill vi förtydliga ansvaret kring detta.

Uppställning på allmän eller gemensam mark

Som markägare är Kumla Bostäder ansvarig för lekredskap som exempelvis studsmattor, bad­pooler och liknande som ställts upp på allmän eller gemensam mark, d.v.s. marken mellan husen. Detta oavsett om det är vi som har ställt dit utrustningen eller ej. Eftersom vi inte kan bevaka att användning sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvar för detta.

Det är därför inte tillåtet att ställa studsmattor eller pooler på gemensam mark. Om sådan anträffas kommer den att tas bort och förvaras för avhämtning.

Uppställning på egen förhyrd mark (tomt)

Om du som hyresgäst vill ha en pool, studsmatta eller liknande på din förhyrda mark, d.v.s. tomten i anslutning till din bostad, är du själv fullt ansvarig för detta. Tänk på att:

Det är inte tillåtet att fylla poolen med varmvatten från lägenheten

Du vid avtappning av poolen måste se till att vattnet inte orsakar skada på fastigheten. Du som hyresgäst är själv ersättningsskyldig för alla eventuella skador

Du inte stör dina grannar vid användning av lekutrustning, vid bad o.s.v

Särskilda regler kring pooler

Enligt Boverkets regler ska bassänger och pooler på tomtmark utformas med ett tillfreds­ställande skydd mot barnolycksfall. En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 20 cm vattendjup behöver dock inte ha särskilt skydd.

För övriga pooler gäller följande;

Ett minst 0,9 m högt staket som ansluter till marken på ett sådant sätt att barn inte kan krypa under och som är utfört så att det inte medger klättring ska placeras i anslut­ning till poolen.

Om det finns en grind i staketet bör den förses med säkerhetsbeslag eller annan lämp­lig anordning som hindrar barn från att öppna grinden.

En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd och som har ett sådant utförande att risken för personskador begränsas skall täcka poolen när man inte använder den. Täckningen bör fästas runt bassängen så att barn inte kan krypa under den. Den bör vara spänd så att vatten inte kan samlas ovanpå och så att den inte sjunker mer än 20 cm under vattenytan om ett barn går på den.