Kumla bostäder

Uppsägning

Bostad, garage eller p-plats

Uppsägning av avtal kan ske till det månadsskifte som inträffar närmast tre månader från uppsägning. Uppsägningen måste ske skriftligt, se ditt hyreskontrakt. Fyll i och skicka in till oss så att vi formellt får din uppsägning. Det är viktigt att du anger ett aktuellt telefonnummer som vi kan nå dig på.

Om hyresgästen inte själv kan säga upp hyreskontraktet p.g.a. sjukdom, ska läkarintyg uppvisas av anhörig i samband med uppsägningen.

Om två personer gemensamt har tecknat hyreskontrakt och den ena parten ska säga upp sin del, måste den part som ska bo kvar ge sitt godkännande om uppsägningstiden ska vara kortare än tre månader. Ny prövning avseende krav för att få hyra sker av den som ska ta över kontraktet.

Hur lång uppsägningstid har jag om jag flyttar ifrån Kumla Bostäder?

Din uppsägningstid är tre kalendermånader. Uppsägningen ska vara skriftlig och räknas alltid från den sista dagen i månaden oavsett när i månaden du säger upp din bostad. Exempel: Säger du upp ditt hyresavtal den 11 januari, så räknas uppsägningstiden från den 31 januari. Avtalet upphör att gälla tre månader senare, dvs. 30 april. Kom ihåg att göra adressändring och även till oss på Kundtjänst. Tack för din hjälp.

Uppsägning av avtal för garage eller p-plats

Uppsägning av avtal kan ske till det månadsskifte som inträffar närmst tre månader från uppsägningen. Se ditt kontrakt. Uppsägningen måste ske skriftligt. Om du säger upp ditt avtal via e-post måste du lämna ditt kontrakt med underskrift inom ett par dagar.

Uppsägning vid dödsfall/dödsbo

Vid dödsfall kan avtalet sägas upp till upphörande vid månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen, om uppsägningen görs senast en (1) månad efter dödsfallet. Efterlevande make, maka, registrerad partner, barn till den avlidne har rätt att säga upp avtalet. Släktskap, dödsfallsintyg bifogas uppsägningen. Om det finns flera dödsbodelägare lämnas även fullmakt från delägarna på vem som har rätt att teckna dödsboet. För mer information kontakta vår Kundtjänst på telefon 019-58 88 00.


Varmt välkommen tillbaka!