Kumla bostäder

Uthyrningspolicy

Hyra av din lägenhet

UTHYRNINGSREGLER

Antagen av styrelsen 2019-01-22

HYRA AV LÄGENHETER

För att få hyra en lägenhet krävs följande:

 • Sökande ska ha fyllt 18 år
 • Sökande ska kunna visa att inkomst finns för att kunna betala hyran och ev. skulder
 • Sökande ska inte ha några bostadsrelaterade skulder/betalningsanmärkningar såsom hyror, elförbrukning mm.
 • Undantag kan efter särskild prövning ges om styrkt aktiv betalningsplan finns utan anmärkningar och totalkostnaden (ny hyra och avbetalningar på restförda skulder totalt) kan täckas av redovisad inkomst
 • Övriga förfallna skulder bedöms utifrån betalningsförmåga.
 • I de fall då sökande har betalningsanmärkning eller av andra skäl bedöms ha svårt att betala hyran krävs borgensman. För Borgensman gäller samma ekonomiska förutsättningar som för sökande.
 • Gällande hemförsäkring måste finnas.
 • Inga störningsanmärkningar får finnas hos Kumla Bostäder de senaste tre åren. Störningsanmärkningar äldre än 3 år prövas i särskild ordning.
 • Kontraktsinnehavararen ska vara folkbokförd på adressen. Med undantag vid studier på annan ort och vid, av KBAB, godkänd andrahandsuthyrning


Som inkomst räknas att den sökande ska kunna styrka lön i minst sex månader, pension, företagsinkomst, a-kassa, studielån, av Kumla kommun styrkt försörjningsstöd, etableringsersättning och inackorderingstillägg.

Studiebidrag, underhållsbidrag, inackorderingstillägg och bostadstillägg räknas in i den samlade bedömningen av inkomsten.

UPPSÄGNING AV LÄGENHETER

Uppsägning av avtal ska ske till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.
Undantag:

 • Dödsfall, en månads uppsägningstid vid uppvisande av dödsfallsintyg
 • Flytt till äldreboende inom Kumla kommun, en månads uppsägningstid.

Om hyresgästen inte själv kan säga upp hyreskontraktet p.g.a. sjukdom, ska läkarintyg uppvisas av anhörig i samband med uppsägningen.

Om två personer gemensamt har tecknat hyreskontrakt och den ena parten ska säga upp sin del, måste den part som ska bo kvar ge sitt godkännande om uppsägningstiden ska vara kortare än tre månader. Ny prövning avseende krav för att få hyra sker av den som ska ta över kontraktet.

KÖSYSTEM

Presentation av lediga lägenheter sker på KBAB:s hemsida. Fördelning sker efter kö poäng. Sökande och som har registrerat sig, får en poäng per kö dag. Alla måste registrera sig som sökande för att få kö poäng oavsett om du bor hos Kumla Bostäder eller är ny kund. Poängen är personliga och kan inte läggas samman med medsökande eller överlåtas på annan, t.ex. barn. Både den sökande och medsökande förlorar sina kö poäng när man tecknat nytt hyreskontrakt. För att kunna ställa sig i kö måste den sökande fyllt 16 år.

Erbjudanden skickas ut till minst tre intressenter samtidigt, av erbjudandet framgår det vilken kö plats kunden har.

Om kunden inte svarar inom angiven tid i erbjudandet, går lägenheten vidare till nästa sökande i kön.

Om kunden svarat nej till 5 st. erbjudanden där kunden haft flest kö poäng nollställs kö poängen.

Hyresavtal ska upprättas inom 5 dagar efter att svarstiden gått ut annars går lägenheten till nästa i kön.

Ovan regler för kö gäller även vid nyproduktion


Undantag från kösystemet (förtur)

Förtur innebär att vid synnerliga skäl och sökande inte kan lösa sitt bostadsproblem på annat sätt kan förtur ges. Inom nedan redovisade förtursgrupp finns inget kösystem. Den ansökan som bedöms mest angelägen har företräde oavsett när ansökan lämnats in. Fördelning av lägenheterna anpassas över tid efter rådande marknadssituation. Om sökande tackar nej till lägenhet upphör möjlighet till förtur. Ansökan om förtur ska ske till kundtjänst.

Social förtur

Ges för boende hos Kumla Bostäder vid separationer, sjukdom med läkarintyg, olyckshändelser och dödsbo.

Flyktningar anvisade från Kumla kommun och ensamkommande flyktingbarn ges förtur till av KBAB anvisad lägenhet.

Näringslivsförtur

Ges till vd eller hög tjänsteman som ska flytta hit p.g.a. anställning hos ett företag som har sin verksamhet i Kumla Kommun.

Ekonomisk förtur

Boende hos Kumla Bostäder ges förtur om det visar sig att det är svårt att klara av att betala nuvarande hyresnivå

BYTE AV LÄGENHET

Två hyresgäster har rätt att byta lägenhet med varandra. Bägge parterna ska komma samtidigt för att skifta hyreskontrakten. Hyror och eventuella fakturaskulder ska vara betalda innan bytet utförs. Förutsättning för att bytet ska kunna ske är att hyresgästerna har bott minst 6 månader hos oss.

Byte inom KBAB sker utan besiktning och man tar över lägenheten i befintligt skick och tar även över ansvaret för skicket från den tidigare hyresgästen.

Vid byte nollställs dina aktuella köpoäng.

UTHYRNING I ANDRA HAND

Uthyrning i andra hand godkänns för följande fall:

 • Studier - studieintyg erfordras

 • Arbete på annan ort – arbetsintyg erfordras
 • Särskilda familjeförhållanden. Ett skäl till detta kan vara när en hyresgäst vill prov-bo under äktenskapslika förhållanden. För att detta ska beviljas får man inte ha bott tillsammans tidigare. Du måste styrka din ansökan med en kopia på den blivande sambons hyresavtal/köpekontrakt.

En kopia på adressändring till den nya adressen krävs vid samtliga ovanstående skäl.

En förutsättning för att lägenheten ska få hyras ut i andra hand är att andrahandshyresgästen godkänns av Kumla Bostäder likt en ny hyresgäst.

Ansökan om andrahandsuthyrning görs på en särskild blankett som finns på www.kumlabostader.selänk till annan webbplats alternativt hämtas i vår reception.

Möjlighet att hyra ut i andra hand gäller max 12 månader och ska vara skriftligt godkänt av Kumla Bostäder.

Förstahandshyresgästen ansvarar alltid för att hyror betalas in i tid och att störningar inte sker. Första- och andrahandshyresgästen upprättar ett hyresavtal sinsemellan. Kumla Bostäder ska också erhålla en kopia på andrahandsavtalet.

Som andrahandshyresgäst kan du aldrig överta ett hyresavtal.

Om vi upptäcker olovlig andrahandsuthyrning kan detta leda till vräkning/avhysning och kan klassas som en misskött relation med Kumla Bostäder. Det kan leda till att du inte har möjlighet att få en lägenhet hos oss under en period. Regelbundna kontroller görs i Kumla Bostäders bestånd.

ANTAL BOENDE I LÄGENHET

Kumla Bostäder har i flera lägenheter uppmärksammat att antalet boende i lägenheten är så många att boendet blir för trångt.

Regeln om hur många som får bo i en lägenhet införs med avseende på:

 • förhindra osunda boendeförhållanden med för trångt boende i en lägenhet
 • förhindra osunda boendeförhållanden för kringboende
 • våra hyresgäster ska ha ett bra boende med hänsyn till trygghets- och säkerhetsaspekter och utrymnings säkerhet
 • tillgång till förråd och tvättstugor

Följande begränsningar gäller:

1 RoK < 48 m² maximalt tre personer
2 RoK < 70 m² maximalt fyra personer
3 RoK < 90 m² maximalt sex personer
4 RoK < 100 m² maximalt åtta personer
5 RoK < 120 m² maximalt tio personer.

Undantag som får bedömas från fall till fall:

 • familj med många barn och lägenheten är större än normalt
 • tillkommande egna barn under boendetiden
 • tillfälliga besökare under kort tid, ca 1 vecka.

Åtgärder

Om fler personer bor stadigvarande eller tillfälligt under längre tid ska följande åtgärder vidtas:

 • ta upp diskussion med de boende om att hyra en större lägenhet
 • förslå att de boende hyr egen lägenhet/er
 • avhysning av samtliga boenden


OMSKRIVNING AV KONTRAKT

Vid samboförhållanden, kontrollera att sambon har varit mantalsskriven på adressen sedan sex månader tillbaka.

Då barn vill ta över lägenhet på grund av dödsfall, är det endast hemmaboende barn vilka alltid har varit skrivna på adressen, som har rätt till detta. Sambo och barn ska uppfylla ”kriterier för att hyra” enligt ovan.

HYRA AV GARAGE, PARKERINGSPLATSER OCH FÖRRÅD

Kriterier

Se lägenheter, dock ska kraven ej hanteras så strikt. Eventuella hyror och fakturaskulder ska vara betalda innan erbjudande skickas ut.

Tecknas för respektive område. Anmälningsdatum gäller som turordning med följande undantag:

 • KBAB:s hyresgäster har förtur.
 • Om hyresgästen uppvisar läkarintyg.
 • Om hyresgästen har en plats och vill hyra ytterligare en plats löses detta efter särskild prövning.

Uppsägning

Se avsnittet ”Lägenheter”.


Förklaringar:

KBAB Kumla Bostäder AB