Kumla bostäder

Affärsidé

Hela vägen hem

Kumla Bostäder skall med god service, bra underhåll och med hyresgästen i fokus bedriva en effektiv verksamhet utifrån politiskt fastställda ramar. Vi ska erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med bredd och variation.

Vi skall verka i allmännyttigt syfte och främja bostadsförsörjningen i Kumla och tillgodose efterfrågan som inte tillgodoses genom andra privata aktörer på marknaden.

Vi skall alltid ha hyresgästernas bästa för ögonen och är med hyresgästen ”hela vägen hem”.