Kumla bostäder

Vårt miljöarbete

Miljöåtgärder i stort och smått

Kumla Bostäder vill gärna bidra till energisparande och klimatförbättrande insatser. Därför genomför vi kontinuerligt olika åtgärder för att till exempel minska energiförbrukningen och ge våra hyresgäster möjlighet att källsortera.

Energibesparing

Vi är anslutna till SABOs energiutmaning och SABO-företagens Skåneinitiativ. Energiutmaningen är ett långsiktigt projekt i syfte att spara energi. Skåneinitiativet är ett slags Kyotoprotokoll för bostadsföretag. Det innebär att de anslutna företagen gemensamt ska minska sin energianvändning med 20 % från basåret 2007 fram till 2016. För att uppnå målet byter vi till energieffektiv utrustning i våra undercentraler och energioptimerar styr- och reglerteknik.

Källsortering

Med några få undantag har alla våra hyresgäster möjlighet att källsortera i miljörum. Det finns kärl för ett stort antal fraktioner. Observera att inget rest-/matavfall får ställas i miljörummen. Den typen av avfall ska lämnas i markbehållare utanför miljörummen.

Markbehållare för restavfall

På många ställen finns nergrävda markbehållare för rest-/matavfall utanför miljörummen.

Individuell vattenmätning

Vi inför individuell mätning av vattenförbrukning. Systemet finns idag i 1000 av våra lägenheter. På sikt kommer alla lägenheter att få individuell vattenmätning.

Temperaturgivare

I samband med att vi inför individuell vattenmätning installerar vi temperaturgivare som gör att vi kan följa innertemperaturen i alla anslutna lägenheter. Temperaturgivarna ger oss viktig information för hur vi ska styra värmen i lägenheterna.

Elbilar

Personalen i våra bostadsområden använder elbilar i  de flesta  fall. 

Nybyggnation

Vid nybyggnation bygger vi energieffektivt och installerar vitvaror och annan teknisk utrustning som förbrukar så lite energi som möjligt med bibehållen effekt.